Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace
Karlova 1700
407 47 Varnsdorf

telefon: 00420 412 372 562
IČO: 70698147

 

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLE

  Naše škola je školou rodinného typu s přívětivým prostředím a se zájmem o každého jednotlivého žáka. Výuka probíhá v radostné atmosféře. JSME ŠKOLA V POHODĚ. Vybavení školy je na vysoké úrovni. V každé třídě máme k dispozici interaktivní tabuli s možností připojení na internet a moderní pomůcky. Od roku 2013 je v provozu nová počítačová učebna s širokou nabídkou výukových programů.


   Ke každému žáku přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti. Od roku 2002 je na naší škole otevřena přípravná třída, do které docházejí (na doporučení pedagogicko-psychologické poradny) děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky. Zápis do přípravné třídy proběhne v měsíci dubnu. Docházka do této třídy je bezplatná. 


   Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zřízena třída s upraveným vzdělávacím programem pod odborným vedením speciálního pedagoga. Na naší škole také působí asistent pedagoga, jenž se věnuje žákům, kteří mají potíže v jednotlivých předmětech. Samozřejmostí je i zvýšená péče o žáky nadané. 


   Do naší školy též pravidelně dochází logopedka, která se věnuje žákům, kteří potřebují logopedickou péči.


   Spolupracujeme s německou školou Pestalotzzi – Grundschule v Grossschönau a s mateřskou školou Kinderhaus „Bienchen“v Seifhennersdorfu. Jako škola se zapojujeme do řady projektů. Pro žáky organizujeme spoustu školních akcí, zúčastňujeme se též akcí mimoškolních. Mnozí rodiče se aktivně zapojují do dění školy a podílejí se na mimoškolních aktivitách.


   Samozřejmostí je školní družina s pestrým každodenním programem v ranních i odpoledních hodinách. Školní družinu mohou navštěvovat žáci ze všech tříd i děti z tříd přípravných.


   Žáci v naší škole najdou vyžití i po vyučování v různých zájmových kroužcích. V tomto školním roce jich máme patnáct. Mezi ně patří například angličtina pro prvňáčky, angličtina hravě pro žáky 2. třídy, origami, dívčí klub, florbal, miniházená, stolní tenis, mladý zdravotník, hudebně pohybový kroužek, výtvarný kroužek, … Žáci 5. třídy mají dále možnost připravovat se pod vedením třídní paní učitelky na přijímací zkoušky na gymnázium či jiné výběrové třídy. Navíc žáci 1. a 2.tříd mohou chodit na "Sportovky speciál", které jsou vedeny odbornými trenéry TJ Slovan Varnsdorf. Žáci zde mají možnost vyzkoušet si různé druhy sportů a najít si tak cestičku k některému z nich. Všechny tyto aktivity jsou pro žáky bezplatné.

   

HISTORIE

Národní škola v VI. okrese ve Varnsdorfu, dnes Interaktivní základní škola Varnsdorf 

   Koncem 18. století existovalo šest obcí Mandavské pánve. Pro všechny tyto obce sloužila jen jediná národní škola a tou byla farní škola ve starém Varnsdorfu na náměstí. Byla sice několikrát rozšiřována, ale pro množství školou povinných dětí byla přece jen příliš malá, přestože vyučování probíhalo v dopoledních i odpoledních hodinách. 


   Děti z Karlsdorfu navštěvovaly farní školu jen v létě, příčiny byly různé. V samostatné obci Karlsdorfu již počátkem 19. století byly snahy o výstavbu vlastní školy. Plán výstavby školní budovy existoval již v roce 1813, ale chyběly finanční prostředky ke stavbě i na platy učitelů. Z toho důvodu pronajímala obec soukromé domy za účelem vyučování. Prvním učitelem v obci Karlsdorfu se stal v roce 1811 pan Josef Ulbrich, 1812 - 1817 pan učitel Kornelius Glanz, dalším byl Franz Schwarz, dále až od roku 1822 Augustin Kugler. Obec Karlsdorf, tehdy ještě samostatný celek, nenechala plán výstavby školy "usnout", ale hledala sponzory, kteří by vytvořili finanční předpoklady pro výstavbu. Tato snaha byla úspěšná a pro výstavbu školy byl zakoupen pozemek o rozloze 2880m2 za 700 Guldenů od Barbary Frohlichové. Stavěl Eiselt z Rumburku. Byl pověřen výstavbou školy, která začala 26.4.1821 a 23.9.1822 byla budova školy otevřena. Bylo jí přiděleno číslo popisné 747 v ulici Liechtensteinstrase (dnešní ulice Čelakovické 747 – školní družina). Škola byla prohlášena za veřejný vzdělávací ústav. Z počátku to byla škola dvoutřídní se čtyřmi odděleními, které navštěvovalo asi 360 žáků. Od 14.5.1869 do roku 1895 byla škola osmiletá. Od roku 1895 byly třídy 6. až 8. postupného ročníku předány měšťanské škole. Zdejší škola měla pak pět ročníků s paralelními třídami. 


   Nárůst školou povinných dětí postupem času znovu tlačil na obec, aby zvážil výstavbu nové školní budovy. Po dlouhých jednáních a opětovném zvažování se po několika desetiletích podařilo stavbu nové budovy školy v Karlsdorfu prosadit. Stavbu nové budovy školy v ulici Karlova č.p. 1700 vedl stavitel pan Eduard Johan Mildner. V hodnotě 191 000,-Kč byla škola postavena a otevřena k 1. září 1903. Byla plánována i stavba tělocvičny, ale při plánu zůstalo až dosud. V roce 1906 zřídil Spolek přátel dětí při škole dětský útulek. Byl to předchůdce školní družiny. Do roku 1945 nemáme žádné podklady, ze kterých bychom mohli čerpat potřebné údaje o historii naší školy. Během 2. světové války byly některé učebny zabaveny pro německé přesídlence z Ruska, kteří tu byli přechodně ubytováni. 


   Nejvíce tříd měla škola ve školním roce 1961-62, celkem 14 tříd s 439 žáky + jedna přidružená třída při dětském oddělení varnsdorfské nemocnice. Nejpočetnější třídy byly však již ve školním roce 58-59 a to byly třídy se 40,42,44 a 45 žáky! K poklesu počtu žáků docházelo od roku 1962 – to už byly ve funkci ředitele školy p. Jan Komberec. K 1. srpnu 1989 odchází paní Vojtěchová Sabina na místo okresní inspektorky. Do funkce ředitelky byla ustavena a tajným hlasováním pracovního kolektivu potvrzena paní Mgr. Milada Hnilicová, která je ředitelkou školy dodnes. V roce 2003 škola oslavila 100. výročí svého působení. Od 1.1.2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Od 1.9.2006  nese nový název: Interaktivní základní škola.